Naše projekty

Ekoškola

Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, menu pro změnu, doprava a biodiverzita)

Les ve škole

Je to program, který vede výuku o přírodě v přírodě. Usiluje o to, aby se více dětí učilo venku, ve svém přirozeném prostředí pomocí pozorování a prožitků.

Globe

GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování.

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Program na období 2021–2027 klade velký důraz na sociální začlenění, zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě. Podporuje priority a činnosti stanovené v Evropském vzdělávacím prostoru, Akčním plánu digitálního vzdělávání a Evropské agendě dovedností.

Zahrada hrou

Naše školka získala finanční podporu v rámci programu Zahrada hrou, který podporuje proměnu školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dítěte. Je to projekt, který je založený na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků a místní komunity. Zahrada hrou nabízí pomoc školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada hrou odkazuje ke Komenského zásadě „škola hrou“. Zahrada je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí, a přirozeně se tak učit občanským dovednostem.

Podpora polytechnického vzdělávání

Cílem této aktivity je vznik sítě SŠ a ZŠ rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách.

Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dále formou doprovodných vzdělávacích opatření, jako jsou například exkurze či ochutnávky produktů, zvyšování znalostí žáků o zemědělských produktech a zdravé výživě.

Šablony JAK

Projekt má přispět ke zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání, k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod .

Podzimní výsadba v Telecím

Účelem projektu je obnova původních dřeviny Vysočiny, zapojení místní komunity a zvýšení atraktivity místa. Díky výsadbě zvýšíme biodiverzitu a podpoříme obnovu dobře fungujícího ekosystému. Výsadba a obnova starých/nemocných dřevin bude mít kladný vliv na životní prostředí a obnovu ekologické rovnováhy krajiny, povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Máme v plánu vysadit cca 30 stromů a téměř 60 keřů. Našim záměrem je zapojení širší veřejnosti do výsadby a poté i následné péče, čímž zvýšíme zájem místní komunity o prostředí v němž žijí. Místo určené k výsadbě je veřejnosti přístupné. „Financováno Nadací ČEZ“

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Digitalizujeme školu – Realizace investice 3.1 Národního plánu obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

What Parents Says

testi-1

We were looking for a perfect school for our son and it was not easy to find an appropriate one. Fortunately, we learnt about Smart KIDS and were pleasantly surprised. Smart KIDs is a school of a new age. The educational process is passing interesting and dynamic. Kids are involved and not tired.

Ryan Parker
Father
testi-2

I am really happy that my kids go to Smart KIDS. They always tell about different activities, they do in their classes. The school often organizes excursions and trips, that let kids spend time with their classmates not only at school. My kids always go to school with a smile on their faces.

David Brown
Father
testi-3

Smart KIDS has everything for making productive and interesting educational environment for kids. The school follows innovational approaches in education. High-quality books and classroom equipment promote effective work of pupils. Teachers are very kind and careful.

Kim Adams
Father